İcra ve İflas Hukuku

Tüzel ve Gerçek kişilere birikmiş alacakların tahsili ve bunların dava aşamasından evvel sulh yoluyla halli hususlarında da yardımcı olmaktayız.

  • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
  • İstihkak Davaları
  • İcra Tetkik Mercii ‘nin görevine giren davalar
  • İhalenin Feshi Davaları
  • İcra Takipleri
  • Şirketlerin tasfiyesi, iflasın açılması